آموزش بازی آموزش عمومی

آموزش کلی بازی بسکتبال

تاريخچه بسكتبال :

ورزش بسكتبال درسال ۱۸۹۱ توسط دكتر ( جيمزني اسميت ) درايالت ماسا چوست امريكا ابداع شـد . علـت ابـداع ايـن ورزش آن بود كه ورزشكاران رشته بيسبال و فوتبال بتوانند درفاصله بين دو فصل مسابقات درزمستان ، آمادگي جسـماني خود را حفظ كنند. آقاي فريدون شريف زاده ورزش بسكتبال را درسال ۱۳۱۵ درايران پايه گذاري كرد.

نحوه ارائه مهارتهای بسكتبال :

تعادل : براي داشتن بدني متعادل , توجه به نكات زير ضروري است :
۱- بهتر است پاها حدوداٌ به اندازه عرض شانه از يكديگر فاصله داشته باشند . پاها مي توانند براساس شرايط بازي به صورت موازي يا يكي جلوتر از ديگري قرار گيرند .
۲- با خم كردن جزيي زانوها , مركز ثقل بدن به زمين نزديك مي شود تا براي عكس العلمهاي ناگهاني آمادگي لازم وجود داشته باشد . بايد توجه داشت كه دراين حالت ، پشت صاف باشد .
۳- دستها از ناحيه آرنج خميده هستند و درحالت عادي كنار بدن قرار دارند . انگشتان باز و بـراي دفـاع يـا دريافـت توپ كاملاٌ آماده هستند .
۴- -سردرامتداد بدن قرارداد به طوري كه مركز ثقل بدن به جلو يا عقب متمايل نشود . اين امر نه تنها به حفظ حالت تعادلي بدن كمك مي كند بلكه موجب ديد بهتر بازيكن مي شود.

نكات كليدي درهنگام اجراي مهارت تعادل :
۱- براي به كارگيري حداكثر كارايي در عضلات پا , زانوها با يد حدود ۱۲۰-۱۱۰ درجه خم شوند.
۲- درحالت تعادلي ، به صاف بودن پشت براي ديد كامل زمين و حفظ تعادل توجه ويژه شود.
۳- موقعيت دستها نسبت به يكديگر درحالت تهاجمي و تدافعي ، متفاوت است .
۴- براي بالا نگه داشتن سر ، تاكيد شود چانه تاحدي بالا قرارگيرد.

اشتباهاتي كه در مهارت تعادل متداول است :
۱- خم نكردن زانوها يا خم كردن بيش از حد آنها .
۲- باز كردن دستها به طرفين با آرنجهاي صاف ( درحالت تدافعي ) يا نزديك كردن بـيش از حـد آنهـا بـه يكـديگر ( كمتر از قطر توپ درحالت تهاجمي ) يا آويختن آنها به پايين
۳- خم كردن پشت و سر به جلو ، به جاي خم كردن زانوها
۴- انتقال بيش از حد مركز ثقل به جلو يا عقب .

آشنايی با توپ :

هدف از تمرينات آشنايي با توپ اين است كه بازيكنان بتوانند به راحتي با توپ بازي كنند . معلمان بايـد تمرينات كار با توپ را به خوبي نظارت كنند تادانش آموزان بطور صحيح اين تكنيك را انجام دهند.

براي دستيابي به اين مهارت دانستن نكات زير ضروري است :
۱- دانش آموز دو قطر توپ را با انگشتان گسترده طوري بگيرد كه امتداد دو انگشت شست باهم زاويه اي حـدود نود
ايجاد كند و تمام دست به جز گودي كف آن ، با توپ در تماس باشد . انگشتان روبه جلو هستند.
۲- آرنجها خميده و راحت در نزديكي بدن قرا رگيرند.
۳- توپ ، دراكثر حالات در ناحيه سينه و شكم حفظ و با حركت قوي مچ و انگشتان كنترل شود.

دريبل :

رد و بدل شدن توپ بين دست و زمين را ( دريبل) گويند . اين مهارت تنها وسيله حركت بازيكن با توپ در زمـين است .باتوجه به شرايط مهاجم و مدافع دريبل كردن انواع مختلف داردكه هريـك داراي خصوصـيات ويـژه و كاربردهـاي گوناگون است .

دريبل كنترلی :

اين نوع دريبل درهنگام مقابله با مدافع مستقيم ، نفوذ به سمت حلقه ، تغيير مسيرها ، چرخشها و نيز درهنگام حفـظ تـوپ استفاده مي شود .

دريبل قدرتی :

ازاين نوع دريبل براي انتقال توپ از زمين دفاعي به زمين حمله در شرايطي كه دريبـل كننـده داراي يـك مـدافع مستقيم باشد استفاده مي شود . هدف مهاجم نفوذ نيست و هدف مدافع هم صرفاٌ ايجاد سد , مزاحمـت , تـاخير درانتقـال توپ به سمت ساير مهاجمان و هدايت كردن دريبل كننده به سمت ضعيف حمله مي باشد.

دريبل سرعتی :

ازاين دريبل ، درضد حمله ها و درفرارهايي كه مدافع در پشت سرمهاجم قرار دارد استفاده مي شود.

نكات كليدي درهنگام اجراي مهارت دريبل :
۱ -هميشه سربالا باشد و از خم كردن كمر پرهيز شود.
۲ -انگشتان كاملاٌ باز باشند و بدون انقباض ، توپ را دريبل كنيد.
۳ -درهرسه نوع دريبل ، توپ بادستي دريبل شود كه از دسترس مدافع دور باشد.
۴ -بازيكن با هر دو دست ، قادر به انجام دريبل كردن باشد.
۵ -براي حمايت از توپ ، هميشه از دست حمايت كننده استفاده شود.

پاس و دريافت :

پاس دادن يعني رد كردن توپ به بازيكن هم تيمي خود براساس شرايط مختلف بازيكن مهاجم ، بازيكن مدافع و تاكتيك تيمي انواع مختلفي از پاس ، مورد استفاده قرار مي گيرد .

پاس دو دست سينه به سينه :

درشرايطي كه مدافع بين دو مهاجم وجود نداشته و نياز به پاسكاري سريع باشد از اين پاس استفاده مـي شـود. براي استفاده از اين پاس نبايد فاصله دو مهاجم زياد باشد و توپ كاملاٌ بدون قوس ، فاصله بين سينه پاس دهنده و پـاس گيرنده را طي كند.

پاس دو دست زمينی :

اين پاس به جز در دو مورد ، مانند پاس دو دست سينه به سينه اجرا مي شود . نقطه شروع پاس به جـاي سـينهدرپاس دو دست سينه به سينه ، سينه و شكم پاس دهنده مي باشد و نقطه ارسال پاس به جاي سينه و شكم پاس گيرنده درپاس دو دست سينه به سينه حدود يك متر تا ۱.۵ متر مقابل پاي مدافع مي باشد.

دريافت كردن :

ازاين مهارت ، براي دريافت انواع پاس ، توپ گيري از سبد , كنترل توپ پس از قطع دريبل و تبديل آن به ساير مهارتهـا استفاده مي شود .

پاس يك دست سينه و زمينی :

ازاين پاسها مي توان در پاس كاريهاي سريع كه وجود مدافعان امكان استفاده از پاسهاي دو دست سينه يا زميني را سلب مي كند استفاده كرد. امكان استفاده از حركات گول زننده حمايت قوي مهاجم از توپ سرعت و افزايش برد توپ اسـتفاده از اين پاس را ضرورت مي بخشد .

شروع پاس:

۱- دستها و پاها قبل از پاس دادن :
پاس دهنده پايي را كه سمت مدافع است ،  حدودا يك گام جلوتر و نزديك مدافع قرار مي دهـد. بـدين شـكل از نزديـك شدن مدافع به توپ جلوگيري مي كند . سپس توپ را با كنترل كامل هر دودست به يك سمت هدايت مي كند تادر آخـرين لحظه توپ را با يك دست پاس مي دهد. در اين زمان زانوهاي پاس دهنده در حالت پاس سينه كمـي خميـده و در حالـت پاس يك دست زميني خميدگي بيشتري دارند .

۲- دستها و پاها پس از پاس دادن :
دست پاس دهنده با آرنج باز ، به دنبال توپ كشيده مي شود و مچ دست بر خلاف پاس دو دستي، بـه سـمت داخـل خـم مي گردد . دست حايل به صورت حمايت كننده در مقابل سينه پاس دهنده به صورت كمي خميده باقي مي ماند . محل ارسال پاس يك دست سينه حدودا سينه فرد پاس گيرنده و در صورت مدافع ، در كنار پاس گيرنده بـه سـمت آرنـج دست نشانه پاس گيرنده است . در پاس يك دست دست زميني ، حدود يك متري جلوي پاي پاس گيرنده و متمايل به سمتي است كه مدافع قرار ندارند .

پاس دو دست بالای سر:

اين پاس معمولا براي فواصل نزديك و در مقابل مدافعان كوتاه قد استفاده مي شود . معمولا سـانترها از ايـن نـوع پـاس استفاده مي كنند . توپ را با دو دست در بالاي پيشاني گرفته به طوري كه آرنج ها نه زياد به هم چسبيده و نه چندان از هم
فاصله داشته باشند .با كشيده شدن آرنج ها به سمت جلو و بالا و خم شدن مچ ها به سمت جلو وپايين توپ كاملا مسـتقيم و بدون هيچ گونه قوسي به هدف فرستاده مي شود . در هنگام رها كردن توپ وزن بدن روي سينه دو پا كه حدودا” به اندازه عرض نشانه از يكديگر فاصله دارند ، يا سينه پاي جلويي منتقل مي شود

پاس هوك:

اين پاس بيشتر مورد استفاده سانترهاست و در انتهاي ضد حمله به كار برده مي شود . در شرايطي كه پـاس گيرنـده هـم عرض پاس دهنده قرار دارد . پس از كنترل توپ در ناحيه سينه و شكم با يك حركت دوراني توپ به يك سمت حمل مي گردد . بطوري كه دست پرتاب در انتهاي حركت دوران به تنهايي به سمت بالا و به صورت كشيده در بالاي سر قرار مي گيرد . تا حدي كه بازو تقريبا كنار گوش برسد و دست غير پرتاب در حركت دوران توپ به يك سمت به صورت خميده از آرنج در مقابل سينه قرار مي گيرد . اين دست به حفظ تعادل بدن كمك مي كند . همزمان با حركت دست زانوي پاي موافق دست پرتاب به سمت جلـو و بـالا جمع مي شود . در انتهاي حركت پاس دست پرتاب با حركت قوي مچ و انگشتان و به كمك حركت دست ، از ناحيـه كتـف توپ را به سمت سينه فرد پاس گيرنده ارسال كند و دست ها به دنبال توپ طوري كشيده مي شود كه انگشـتان هـدف را نشان مي دهند و سر ما كاملا به طرف هدف مي چرخد پس از ارسال توپ پاي جمع شده را سريعاً صاف كـرده فـرود روي هر دو پا انجام مي شود

پاس بيس بالی:

از اين پاس براي فواصل دور و درضد حمله ها استفاده مي شود .

شوت ثابت دو دست :
۱- دستها و پاها قبل از پرتاب : توپ در ناحيه سينه و شكم قرار دارد و دستها با انگشـتان بـاز بـا دو قطـر تـوپ در تماس هستند . جهت انگشتان به سمت جلو است و توپ با دوران آرنج ها به سمت نقطه پرتاب منتقل مي شـود . پاها مي توانند موازي با يكديگر قرار گيرند .
۲- دستها و پاها در هنگام پرتاب : توپ همراه با قوس قابل ملاحظه اي با باز شدن مفصل آرنـج هـاي دو دسـت بـه سمت حلقه پرتاب مي شود و مچ پا به صورت كشيده و به موازات يكديگر در مسير پرتاب توپ بـاقي مـي مانـد
بطوري كه با چرخش مچ ها ، كف دستها به طرف بيرون قرار مي گيرد و براي افزايش قدرت يكي از پاها به دنبال حركت پرتاب توپ به سمت جلو حركت مي كند .

شوت ثابت يك دست :
از اين شوت براي پرتابهاي دور ، پرتابهاي آزاد و در اجراي مهارت شوت سه گام و شوت جفت استفاده مي شود . نكـاتي كه در هنگام شوت بايد به آنها توجه شود .
۱- توپ روي تمام سطح كف دست ( بند انگشتان و نرمه كف دست) قرار مي گيرد و بـا گـودي كـف دسـت تمـاس ندارد.
۲- بازو به موازات زمين، ساعد با بازو زاويه ۹۰ درجه و ساعد با مچ زاويه ۹۰ درجه مي سازد.
۳- جهت آرنج كاملا در راستاي حلقه است .
۴- دست غير پرتاب ( دست حايل) به عنوان كمك كننده در حفظ توپ كنار توپ قرار دارد .
۵- محل قرار گيري توپ در جلو و بالاي پيشاني است .
۶- پاها به حالت تعادلي (به صورت موازي با هم يا پاي دست پرتاب ، جلوتر و پاي ديگر كمي عقب تر )است .
۷- پرتاب توپ با باز شدن مفصل آرنج به سمت جلو و بالا حركت قوي مچ و انگشتان بهمراه كشـيده شـدن دسـت صورت مي گيرد كه در خاتمه مچ به سمت جلو و پايين خم مي گردد .

شوت جفت :
رايج ترين و جديدترين شوت در بسكتبال است . اين شوت با تكنيك شوت يك دست همراه با يك پرش عمودي انجـام مي گيرد . مواردي كه درهنگام اجراي شوت ضعيف بايد به آن توجه كرد عبارتند از:
۱- در هنگام شوت از پرشي قوي و مناسب و راحت استفاده مي شود .
۲- بدن درلحظه شوت در هوا به جلو خم شود .
۳- حركت بازشدن آرنج به سمت حلقه به قدرت وكنترل شوت كمك مي كند.
۴- مكث كردن براي شوت جفت بسيار مهم است .
۵- دانش آموز با استفاده از مهارت شوت يكدست در لحظه اوج پرش همراه با مكثي كوتاه اقدام به شوت نمايد .
۶- پس از رها شدن توپ ،دانش آموز با حالت تعادلي و روي سينه دو پا در همان نقطه كه جهش كرده فرود آيد .

شوت سه گام :
از اين شوت براي نفوذ به حلقه ها در حركات دو نفري (پاس برو) و انتهاي ضد حمله ها استفاده مي شود .

 

خطاهای بازی بسکتبال:

۳ ثانيه:

زماني كه تيمي توپ را در اختيار دارد نبايد هيچ يك از بازيكنان آن تيم بيش از سه ثانيه در منطقه ذوزنقه تيم مقابل توقف نمايند. تمامي خطوط منطقه ذوزنقه جزء منطقه محدوده محسوب مي شوند .

۸ ثانيه:

زماني كه بازيكني مالكيت توپ را در زمين دفاعي خود در اختيار مي گيرد بايستي در عرض هشت ثانيه توپ را از زمين خارج كرده و به زمين حمله ببرد.

۲۴ ثانيه:

اگر تيمي مالك توپ شده باشد. بايد در عرض ۲۴ ثانيه توپ را وارد حلقه حريف بكند يا به طرف حلقه تيم مقابل شوت بزند در زدن شوت توپ بايد حتماً به حلقه بخورد تا ۲۴ ثانيه صفر شود اگر توپ به تخته بخورد ۲۴ ثانيه ادامه مي يابد و اگر توپ توسط تيم مقابل اوت شود باز هم ۲۴ ثانيه ادامه مي يابد. ۲۴ ثانيه موقعي صفر مي شود كه ۱- خطا صورت بگيرد ۲- بازيكن تيم مقابل با پا توپ را به اوت بياندازد. اگر دستگاه ۲۴ ثانيه بوق بزند و توپ از دست بازيكن رها شده و در هوا باشد، اگر گل شود گل قبول مي باشد. اگر در هوا با دست بازيكني لمس شود  و گل شود گل مردود مي باشد .

رانينگ: موقعي كه بازيكن توپ را در دست گرفته و يك يا دو گام به اطراف برود، رانينگ نام دارد.
پاي پيوت: اگر بازيكني توپ را در دست داشته و يك پا را ثابت و پاي ديگر را به هر طرف كه بخواهد به حركت در آورد پاي ثابت را پاي پيوت مي گويند. اگر بازيكني با توپ با دو پا همزمان به زمين بيايد هر دو پاي او پاي پيوت مي باشد. اگر يك پاي خود را بلند كند پاي ديگر به عنوان پاي پيوت خواهد بود.

 دیگر خطاها:

خطاي شخصي: ۱- بلاك كردن ۲- شارژ كردن ۳- دفاع از پشت سر ۴- تماس با دست  ۵- نگهداشتن  ۶- استفاده غيرقانوني از دستها  ۷- هل دادن  ۸- اسكرين غير قانوني خطاي شخصي در تمامي حالات جهت بازيكن خاطي اعلام مي شود.
خطاي طرفين: خطايي است كه دو بازيكن مخالف روي همديگر در يك زمان انجام مي دهند.
خطاي غير ورزشي: خطاي شخصي است كه به طور عمد روي بازيكن با توپ و يا بدون توپ صورت مي گيرد و جريمه آن دو پرتاب آزاد و مالكيت توپ از وسط زمين مي باشد.
ديسكاليفه: هرگونه خطايي خارج از روحيه ورزشكاري را با ديسكاليفه (اخراج از زمين بازي) جريمه و دو پرتاب آزاد و مالكيت توپ از وسط زمين به حريف داده مي شود.
خطاي فني: خطايي است كه بدون برخورد بازيكن بوجود مي آيد. جريمه آن يك پرتاب آزاد با مالكيت توپ از وسط زمين مي باشد. خطاي فني براي بازيكن ذخيره دو پرتاب آزاد با مالكيت توپ و خطاي فني براي مربي و همراه تيم دو پرتاب آزاد و مالكيت توپ است.

خطاي تيمی:

در هر ده دقيقه، تيمي كه خطاهاي انجام شده آن بيش از ۴ خطا باشد، خطاي تيمي محسوب مي شود و جريمه آن دو پرتاب آزاد توسط بازيكني كه خطا روي آن اتفاق افتاده است انجام مي شود.
اما چند خطای مهم و معروف که ذکر نشده :

۱ – دبل : اگر توپ را دو دست دریبل بزنیم ، مرتکب خطای دبل شدیم .
ب : اگر در دریبل زدن توپ بالاتر از سینه آید ، دبل محسوب می شود که جریمه ی آن تعویض مالکیت توپ است .
ج : اگر توپ را روی زمین بغلتانیم و پیش بریم .

۲ – نیمه : در صورتی که توپ را از زمین خود به زمین حرف منتقل کنیم ، دیگر حق برگشت توسط ما وجود ندارد در غیر اینصورت خطای نیمه اعلام می گردد .

۳ – سد : اگر بازیکن مدافع در جلوی بازیکن صاحب توپ که لی آپ یا سه گام می رود ساکن نایستد و ضربه بزند ، خطای سد اعلام می شود . این خطا ، عکس حطای شارژ می باشد .
رانینگ : کمی کامل تر بیان می کنم . این خطا در چند مرحله ی مختلف گرفته می شود :

الف : دویدن با توپ بدون دریبل بیش از یک گام
ب : برداشتن گام اضافه در سه گام ، لی آپ و پاور موو (  Power move )
ج : برداشتن گام ریز در سه گام بطوری که قابل تشخیص نباشد
د : کشیده شدن پا روی زمین برای فاصله ی بیش از ۵ سانتی متر در هر حرکت
ه : پرش با توپ و برگشت به زمین بدون رها کردن آن . برای مثال بازیکنی که به قصد شوت ،  پرش جفت می کند اگر به زمین برسد و هنوز توپ را رها نکرده باشد ، رانینگ کرده .
و : اگر بازیکن در اوت ، هنگام پرتاب اوت با توپ حرکت کند .

خطای پیک : اگر در پیک دادن به بازیکن خودی ، حریف را هل دهیم یا دستها حرکت کند .

خطای پا : دفع و حرکت توپ به وسیله ی پا .

خطای اوت و پرتاب آزاد : در صورتی که پا از محدوده ی مجاز خارج شود این خطا رخ می دهد .

خطای اسلم دانک : این خطا صرفاً در ایران اجرا می شود و منوط به هنگامی است که بازیکنی اسپک یا اسم دانک اجرا کرده و بعد از آن به حلقه آویزان شود .

شایان ذکر است که خطای فنی همان خطای Technical ( تکنیکال )  مبیاشد .

اگر برای اولین بار است که این سایت را میبینید ، لیست سایت های معتبر شرطبندی ورزشی فارسی را مشاهده کنید

بخوانید

همین الان پیش بینی کنید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *